Mahojiano na Wateja wetu wa 3 wa Kwanza!

Timu ya Tunzaa ikielezea jinsi aplikesheni inavyofanya kazi kwenye TOT Bonanza.

“Ni uvumbuzi bora ambao umekusudiwa kuwa na kwa kujitangaza inaweza kuwa jambo bora zaidi!”

Meneja wetu wa Uzoefu wa Wateja, Maryam Baba, akihojiana na Dickson Mushi
Meneja wetu wa Uzoefu wa Wateja, Maryam Baba, akihojiana na Amani Mkanza

--

--

Tunzaa is a fintech product that improves financial habits of everyday Africans through gamification with a marketplace for goods & services.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store