Uzinduzi Usio Kamili: Ulazima kwa ‘Startups’

Photo by Claire Satera on Unsplash

“Kutakuwa na matatizo kila wakati, haiwezi kuwa kamili. Angalia Twitter, bado wanaongeza huduma na kurekebisha vitu na imekuwa sokoni kwa muda gani? Unadhani wangezindua ikiwa wangesubiri programu iwe kamilifu?“

“Ikiwa ulizindua na hakuna mtu aliyegundua, zindua tena. Tulizindua mara 3.“

Photo by Filios Sazeides on Unsplash

Lakini kamwe usilenge ukamilifu, kwa sababu ukamilifu sio ukweli; unachofanya ni kukupunguza kasi na kuunda picha ya kufikirika akilini mwako. Weka malengo kwenye ukuaji, mabadiliko na kuwa bora.

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

--

--

Tunzaa is a fintech product that improves financial habits of everyday Africans through gamification with a marketplace for goods & services.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store